گزارش تصویری: دیدار نوروزی مهندس مستجیر مدیرعامل کنکاش نفت و اعضای هیات مدیره از پایگاه پشتیبانی اهواز

شرکت کنکاش نفت > اخبار > گزارش تصویری: دیدار نوروزی مهندس مستجیر مدیرعامل کنکاش نفت و اعضای هیات مدیره از پایگاه پشتیبانی اهواز