معرفی مدیران

شرکت کنکاش نفت > معرفی مدیران

اعضای هیئت مدیره:

امیرهوشنگ مستجیر / مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره

مهدی دهنوی / رئیس هیئت مدیره 
 فرشید فرجی / عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره
حمید رضا عجمی / عضو اصلی هیئت مدیره 

مدیران ارشد:


سعید بوربور

مدیر خدمات فنی و امور مهندسی


اقبال بورد

مشاور مدیرعامل در امور هماهنگی و پیگیری


حمیدرضا عجمی

مدیر مالی


محسن گچ پزانی

مدیر اداری و پشتیبانی


احسان شجاعی

مدیر پروژه منطقه یک


آرمان صالح پور

مدیر پروژه منطقه دو


محمدرضا جمهیری

مدیر روابط عمومی


محمد  حسین پناه

مدیر تدارکات کالا


شهرام سراوانی

رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه