روابط عمومی

شرکت کنکاش نفت > روابط عمومی

معرفی روابط عمومی

روابط عمومی فعالیتی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن ، افراد و سازمانها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند به دست آورند و در حقیقت بخشی از مدیریت است و در اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجراء، پای پیشرفت، گوش شنوا، چشم بینا و زبان گویای مدیریت سازمان را ایفا می‌کند. فعالیتی که روابط عمومی انجام می‌دهد در یک کلمه «ارتباط» از دیدگاه نظری «علم» از جنبه عملی و اجرایی خود «فن» و از جنبه خلاقانه و زیبایی شناختی «هنر» است و آیینه تمام نمای سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات است.

 

روابط عمومی فعالیتی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمانها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند به دست آورند و در حقیقت بخشی از مدیریت است و در اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجراء، پای پیشرفت، گوش شنوا، چشم بینا و زبان گویای مدیریت سازمان را ایفا می‌کند. فعالیتی که روابط عمومی انجام می‌دهد در یک کلمه «ارتباط» از دیدگاه نظری «علم» از جنبه عملی و اجرایی خود «فن» و از جنبه خلاقانه و زیبایی شناختی «هنر» است و آیینه تمام نمای سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات است.

روابط عمومی در حقیقت شبکه هوشیار، بانک اطلاعات، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمایلات و عادات و سلایق متفاوت است و باید خصلتهایی چون قانون مداری، نظم، شجاعت، ابراز عقیده، تحمل شنیدن آرای مخالفان، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران و صداقت رشد و توسعه نماید.

در این راستا روابط عمومی شرکت کنکاش نفت  همسو با دیگر روابط عمومی های الکترونیک در ایران برای تحقق اهداف شرکت و با رعایت خط مشی های صنعت ملی نفت کشور و همچنین لزوم ایجاد ارتباطات گسترده، در سال ۱۳۹۶ با ایجاد تغییرات محسوسی در بخش های مختلف روابط عمومی هم از لحاظ تفکیک وظایف و هم در خصوص چیدمان نفرات، شکل جدیدی از روابط عمومی را بوجود آورده که این ساختار فعلی به شرح زیر ارائه می گردد:

۱٫ انتشارات، تبلیغات و امور رسانه

* واحد تبلیغات، امور نمایشگاه ها، و سمعی و بصری

* واحد ارتباطات الکترونیک، اطلاعات و امور رسانه

* واحد مطالعات، انتشارات، و آمار و گزارش ها

۲٫ روابط اداری

* ارتباطات برون سازمانی دستگاه های دولتی

* ارتباطات برون سازمانی دستگاه های غیر دولتی و خصوصی

* آرشیو اسناد و مدارک

۳٫ روابط اجتماعی

* امور تشریفات و خدمات مدیریت

* مطالعات اجتماعی

۴٫ امور فرهنگی و ورزشی

* امور فرهنگی و آفرینشهای هنری

* امور ورزشی و سلامت

* اوقات فراغت کارکنان و خانواده