بازبینی ساختار و ارتقاء عملکرد

شرکت کنکاش نفت > اخبار > بازبینی ساختار و ارتقاء عملکرد

مجموعه کنکاش نفت در حال شناسایی، بررسی و رفع نواقص مدیریتی و عملکردی خویش است و از هرگونه پیشنهاد استقبال می‌کند.

پاسخ بدهید